Delft Consulting

Search

BEL ONS:

+352-691 100 207

Privacy- en cookiebeleid

Juridische informatie en AVG (GDPR)

De volgende juridische informatie is vertaald uit het Frans, de officiële juridische taal in Luxemburg. 

Als er een verschil bestaat tussen de Nederlandstalige versie en de Franstalige versie, dan heeft de Franstalige versie voorrang. 

De Franstalige versie vindt u hier.

GDPR logo of lock with EU stars

Identificatie:

Delft Consulting © is een merk van Delft Consulting, Luxemburg.

Uitgever en eigenaar van de website:

Delft Consulting

Kantoor:
3 Um Knaeppchen, L-7651 Heffingen, Luxemburg

E-mail: info@delft-consulting.com

Telefoon: +352 – 691 100 207

Maker en gastheer van de website:

De website is gemaakt door Delft Consulting via het online platform voor website-creatie WordPress en wordt gehost op de servers van Hostinger, UAB.

Intellectueel eigendom:

Delft Consulting is houder van het auteursrecht op de website www.delft-consulting.lu. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie of weergave zonder de toestemming van Delft Consulting is onwettig en wordt bestraft door de wet.

Materiaal dat onderworpen is aan andere auteursrechten wordt dienovereenkomstig gemarkeerd.

Verantwoordelijkheid:

Hyperlinks naar andere websites vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Delft Consulting, dat geen controle heeft over de inhoud van deze websites.

Delft Consulting streeft ernaar om betrouwbare informatie aan internetgebruikers te verstrekken, maar kan niet garanderen dat de verstrekte informatie correct, volledig en actueel is. Als gevolg hiervan kan Delft Consulting niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de verstrekte informatie op deze website.

Van toepassing zijnde wetgeving en rechtsgebied:

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website is onderworpen aan het Luxemburgse recht. De exclusieve bevoegdheid berust bij de bevoegde rechtbanken in Luxemburg.

Bescherming van persoonsgegevens:

Delft Consulting respecteert de privacy van haar klanten en voldoet strikt aan de geldende wetgeving op het gebied van de bescherming van de privacy en de individuele vrijheden. Het doel van dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens is om u te informeren over de voorwaarden waaronder uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt tijdens uw bezoek aan www.delft-consulting.com.

“Persoonsgegevens”: alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van één of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn identiteit.


 

1. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt en het doel daarvan:

1.a Contactformulier

Overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die rechtstreeks van toepassing is vanaf 25 mei 2018, worden de gegevens die via het contactformulier op de website worden verzameld, geregistreerd in een geautomatiseerd bestand en beveiligd bewaard door Delft Consulting om het contact opnieuw mogelijk te maken.

Deze gegevens worden bewaard zolang ze nodig zijn voor de hierboven vermelde doeleinden en worden alleen geregistreerd voor zover nodig om te kunnen reageren.

Toegang tot deze gegevens zal strikt beperkt zijn tot personen die direct of indirect bij deze processen betrokken zijn. Deze gegevens worden onder geen beding aan derden medegedeeld/overgedragen.

2. Worden er cookies of andere traceermiddelen gebruikt door Delft Consulting?

De website maakt gebruik van clientcookies en een tracking-systeem.

2.a Beheer van cookies

De website kan gebruikmaken van clientcookies, waarmee informatie over het surfgedrag van de gebruiker kan worden geanalyseerd. Een cookie is een tekstbestand dat door uw browser wordt opgeslagen op een speciale ruimte van uw computer wanneer u een website bezoekt. In geen geval kan dit bestand de persoon die het heeft geplaatst informatie verschaffen over gegevens die zijn opgeslagen op uw harde schijf of over persoonlijke gegevens. In het algemeen wordt het gebruik van cookies gebruikt om onze diensten te verbeteren en efficiënter te maken.

Onze website maakt gebruik van cookies om het publiek te meten en, afhankelijk van de statistische informatie die wordt verzameld over het surfgedrag, de toegankelijkheid te verbeteren.

Ze worden door deze site op uw computer geplaatst. Ze bevatten met name de naam van de server die het heeft geschreven, een identificatienummer in de vorm van een uniek nummer en een vervaldatum.

U kunt zelf beslissen of de site al dan niet cookies op uw computer mag opslaan. Bovendien hebt u te allen tijde de mogelijkheid om de instellingen van uw browser zo aan te passen dat cookies niet worden geaccepteerd en opgeslagen.

Bovendien kunt u via de browser op elk moment al opgeslagen cookies verwijderen. Het gebruik van sommige functies van deze portal kan op geen enkele manier worden beperkt of uitgeschakeld als de gebruiker cookies weigert.

2.b Tracking-systeem

Met het oog op het verbeteren van onze dienstverlening verzamelen wij “trackinggegevens”. Deze gegevens geven informatie over uw gedrag op onze site. Dergelijke trackinggegevens stellen ons niet in staat u te identificeren.

Het gebruikte tracking-systeem is de standaardtoepassing van Google Analytics.

U hebt de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de registratie en verwerking van deze gegevens door Google Analytics door een opt-out cookie te installeren die de toekomstige registratie van uw gegevens tijdens het surfen op deze website voorkomt.

Voor meer informatie wordt u uitgenodigd om het privacybeleid van Google Analytics te raadplegen.

3. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Krachtens de AVG beschikt u over een reeks rechten.

3.a Recht op toegang

U hebt het recht om van Delft Consulting te vernemen of uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en, wanneer dat het geval is, toegang tot deze persoonsgegevens te verkrijgen en de volgende informatie te ontvangen:

    • De categorieën van verzamelde en verwerkte persoonsgegevens;
    • De doeleinden van hun verwerking;
    • De categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt of die kunnen worden verstrekt;
    • De bewaartermijn van de persoonsgegevens;
    • Informatie over uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

3.b Recht van verzet

U kunt om legitieme redenen bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Delft Consulting zal uw persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij zij kan aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

3.c Recht op rectificatie

U hebt het recht om rectificatie van uw persoonsgegevens te verzoeken indien deze onjuist, onvolledig of verouderd zijn.

3.d Recht om vergeten te worden

U kunt verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen indien deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, als u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekt, op voorwaarde dat uw voorafgaande toestemming de wettelijke basis was voor hun verzameling en verwerking en er geen andere wettelijke basis is, als u bezwaar maakt tegen de verzameling of verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig het volgende lid, de verwerking van persoonsgegevens onrechtmatig is, uw persoonsgegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Delft Consulting rust, of als u minderjarig was op het moment van de verzameling van uw persoonsgegevens.
Als u dit recht wilt uitoefenen, dan kunt u dit standaardformulier gebruiken.

3.e Recht op beperking van de verwerking

U kunt Delft Consulting verzoeken om, al naargelang het geval, rectificatie, aanvulling, actualisering, vergrendeling of verwijdering van uw persoonsgegevens die onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn of waarvan de verzameling, het gebruik, de communicatie of de bewaring verboden is.

3.f Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om uw persoonsgegevens die door Delft Consulting zijn verzameld of verwerkt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en het recht om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder dat Delft Consulting, aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, daarbij hinder kan ondervinden.

4. Bij wie kunt u terecht in geval van een geschil of vragen?

Als u deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met de heer Bernhard de Pauw Gerlings via de contactgegevens van Delft Consulting zoals hierboven vermeld.

photo of Gartner Supply Chain Top 25 and Masters report

Gartner® erkent aanhoudende Supply Chain prestaties via de categorie “Masters“, geïntroduceerd in 2015.

Om als Masters te worden beschouwd, moeten bedrijven gedurende minstens 7 van de laatste 10 jaar totaalscores hebben behaald in de top vijf. In 2023 kwalificeerden alleen P&G, Amazon, Apple en Unilever zich hiervoor.